Print this page

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

      

       เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดทำเอกสาร ผังโครงสร้างหน่วยงานภายในของ เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนทราบโดยทั่วกัน