Print this page

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 19 ทางไปท่าเสือคอย

วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564 14:13

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 19 ทางไปท่าเสือคอย ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินราคากลาง 110,000บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ราคากลางดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)