สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      เทศบาลตำบลกุดประทาย ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 13 บ้านเหล่า ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อที่

      มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 151.776 ตารางกิโลเมตร หรือ 94,860 ไร่

ลักษณะภูมิเทศ

      ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเดชอุดม

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอนาเยีย และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคำครั่ง และตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโพนงาม และตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประชากร

      จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย มีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 13,341 คน แยกเป็นชาย 6,784 คน หญิง 6,557 คน จำนวน 4,759 ครัวเรือน จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย มีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน
1 โนนขาม 672 207
2 ดอนม่วย 399 155
3 นาทุ่ง 664 155
4 โนนกอย 874 284
5 กุดประทาย 589 314
6 หนองคู 797 278
7 โนนเค็ง 930 308
8 สุขสมบูรณ์ 1,181 408
9 คำนาแซง 499 170
10 โนนบก 623 239
11 แจ้งสว่าง (เต็มพื้นที) 344 337
12 อุดมสุข 565 253
13 เหล่า 654 259
14 หนองแวง 382 94
15 กุดเจริญ 759 343
16 โนนเจริญ 808 203
17 เสียมเจริญ 316 268
18 ทุ่งแสงตะวัน 481 142
19 คำนาแซง 484 180
20 แสนสุข 698 243
21 นาทุ่ง 336 104

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)

อาชีพ

      อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว ตลอดจนเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป หัตถกรรมในครัวเรือน

หน่วยธุรกิจ

 1. ปั๊มน้ำมันหลอด 59 แห่ง
 2. โรงสีข้าว 8 แห่ง
 3. สถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่ง

การศึกษา

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 แห่ง
 2. โรงเรียนประถมศึกษา 11 แห่ง
 3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 5 แห่ง
 4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 21 แห่ง
 5. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
 6. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 21 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 1. วัด/สำนักสงฆ์ 20 แห่ง

สาธารณสุข

 1. สถานีอนามัย 2 แห่ง
 2. อัตราการมี และการใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง

การโทรคมนาคม

 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาตเอกชน 1 แห่ง
 2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง

การไฟฟ้า

 1. มีไฟฟ้าเข้าถึง 21 หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 1. ลำน้ำ/ลำห้วย 15 สาย
 2. บึง/หนองน้ำและอื่น 6 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 1. ฝาย 12 แห่ง
 2. บ่อโยก 1 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

 1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 2 รุ่น

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ