กองคลัง

นายพิทักษ์ ทองพิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง


พนักงานเทศบาล

นางสาวกรรณิกา เผือกยิ้ม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร วามะกรรณ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวลดาวัลย์ ประทุมมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นายสงการ อ้วนเต็ม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวปาณิสรา ทองอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสัจภรณ์ ชานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวบุญนิสา สุดถนอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพยอม กะมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ