Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564

     วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564   โดยร่วมกันปลูกต้นมะค่า  จำนวน  50  ต้น   ณ  บริเวณเทศบาลตำบลกุดประทาย

[ 16-06-2564 ] Hits:13

เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แสดงเจตจำนงสุจริต ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต

 นายวิทยา   สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง ได้แสดงเจตจำนงสุจริต ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึก  ค่านิยม  และวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งทำงาน  อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2564

[ 25-05-2564 ] Hits:18

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดทำกิจกรรมเดินรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา   สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 เขต  ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้เข้ากิจกรรมเดินรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยเริ่มจากเทศบาลตำบลกุดประทาย สิ้นสุดที่ศาลาประชาคมบ้านเหล่า หมู่ที่ 13

[ 19-05-2564 ] Hits:11

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ