Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น"

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

[ 10-08-2565 ] Hits:12

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

[ 28-07-2565 ] Hits:83

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โครงการซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านกุดประทาย - นาประดู่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายได้ซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านกุดประทาย -บ้านนาประดู่ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป- มา สะดวกยิ่งขึ้น

[ 20-07-2565 ] Hits:52

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควันให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ2565

[ 08-07-2565 ] Hits:214

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ