สำนักปลัดเทศบาล

สิบเอกมงคล คำภาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 080-159-0509


หัวหน้าฝ่าย

นางอภิสรา วงษ์วัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 098-173-5708

สิบเอกมงคล คำภาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
มือถือ 080-159-0509

นายประเสริฐ ไชยศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
มือถือ 087-957-1576


พนักงานเทศบาล

นายณรงค์ศักดิ์ ระวังดี

นิติกรชำนาญการ

นายคมศร วาจาสัตย์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวุฒิชัย ศุภลักษณ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวรัตน์ คุณโท

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวีระพันธ์ ไชยเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอนุสรณ์ โยธาฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิตรา ทองไทย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสมหมาย โพธิสาร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าเอก จงจิต งามสนิท

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายพงค์อนันท์ แสงเนตร

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวศศวรรณ ครองยุทธ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวศิริพรรณ อาจสาลี

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุชาดา จันทร์ศิริ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดวงฤทัย จันทร์ภิรักษ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิลาวรรณ โมคทิพย์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจิรนันท์ วิจารย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวอัญชลี สมสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนันทิตา มิ่งขวัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสงกา กลิ่นบัว

พนักงานขับรถยนต์

นายฉายา หารวย

พนักงานขับรถยนต์

นายปรีดา นะโส

พนักงานขับรถยนต์

นายนิล ศิริคำ

คนงานทั่วไป

นายสุทิน รูปแก้ว

คนงานทั่วไป

นายนพภา นอลา

คนงานทั่วไป

นายอุดร อัครบุตร

คนงานทั่วไป

นายสายันต์ ศรีสุข

คนงานทั่วไป

นายพิชิตชัย ทองวิเศษ

คนงานทั่วไป

นายอธิชัย สินทรัพย์

คนงานทั่วไป

นายเอกชัย ประจันทร์

คนงานทั่วไป

นายชิณวุฒิ ยืนยาว

คนงานทั่วไป

นายศักดิ์ดา สายวรรณ

คนงานทั่วไป

นายรติกาล ขันธวัตร

คนงานทั่วไป

นางสาวเพ็ญศรี บุญล้อม

คนงานทั่วไป

นายชาติชาย คำพันธ์

คนงานทั่วไป

นายวัชรินทร์ ศรีสะอาด

คนงานทั่วไป

นางประภาพร ทองวร

คนงานทั่วไป

นายประยูร วิสาร

พนักงานดับเพลิง

นายอุทิศ บุญชิต

พนักงานดับเพลิง

นายทัศนัย ประมนต์

พนักงานดับเพลิง

นายบุญชู ทาอ่อน

พนักงานดับเพลิง

นายอธิวัฒน์ พรชู

พนักงานดับเพลิง

นายไพวัลย์ เรือนสายแก้ว

คนสวน

นางกมล สุรเกษ

แม่บ้าน

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ